สาระน่ารู้

How to การตรวจสอบข้อมูลก่อนการปิดงบการเงิน

1. ความมีอยู่จริง (Existence)สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน มีอยู่จริง ณ วันที่ใด วันที่หนึ่ง2. สิทธิและภาระผูกพัน (Right and Obligations)สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน เป็นของกิจการ ณ วันที่ใด วันที่หนึ่ง3. เกิดขึ้นจริง (Occurrence)รายการหรือเหตุการณ์ เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับกิจการในระหว่า...
อ่านต่อ>

7s แนวทางการจัดการคลังสินค้าที่ดี

Standardization มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว การบริหารงานและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในการปฏิบัติการคลังสินค้า ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ กําลังพลในการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงความหมาะสมกับพื้นที่ คลังสินค้าSafety ความปลอดภัยการตระหนักและให้...
อ่านต่อ>

“อากรขาเข้า” และ “อากรขาออก”

ความมุ่งหมาย และบทบาทของ “อากรขาเข้า” • ความมุ่งหมายของการจัดเก็บอากรขาเข้า(1) เพื่อประโยชน์ด้านรายได้ของรัฐ (2) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรขาเข้าประการแรกคือเพื่อประโยชน์ด้านรายได้ของรัฐนั้น หมายความว่ารัฐมีความจำเป็นต้อ...
อ่านต่อ>

“ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร”

คุณสมบัติของบริษัทที่จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. สำหรับคุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. ได้กำหนดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ไว้ด้วยกัน 3 ข้อ (มาตรา 5) คือ(1) มีรายได้จากกิจการหร...
อ่านต่อ>

แก้ไขข้อผิดพลาดกับมาตรการบัญชีชุดเดียว

กล่าวถึงมาตรการบัญชีชุดเดียวที่กรมสรรพากรได้มีประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการบัญชีชุดเ...
อ่านต่อ>