สาระน่ารู้

โลก 2 ใบ กับการลดหย่อนบุตร ของ เรา 4 คน

A จดทะเบียนสมรสกับ B มีบุตรด้วยกัน 2 คน  ในปี  2560  มีลูกคนแรก คือ D  ต่อมาปี 2561  มีลูกคนที่ 2  คือ CA และ B มีสิทธิลดหย่อน D ลูกคนแรกได้คนละ 30,000 บาท และ A และ B มีสิทธิลดหย่อน C ลูกคนที่สองได้อีกคนละ 60,000 บาท รวมแล้ว A และ B สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรทั้งสองคนได้คนละ 90...
อ่านต่อ>

อัตราค่าปรับเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน

บริษัทจำกัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ฐานความผิด อัตราค่าปรับ บริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทคนละ กรณีไม่ทำบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดื...
อ่านต่อ>

อัตราค่าปรับการนำส่งงบการเงินล่าช้า

1. กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ลำดับที่ อัตราค่าปรับ รวม ประเภทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้มีหน้าที่หน้าที่จัดทำบัญชี กรรมการผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1,000 1,000 2,000 2 บริษัทจำกัด 1,0...
อ่านต่อ>

หลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

1. การนำส่งงบการเงิน ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการ  1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 2. นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  - นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่ ภาย...
อ่านต่อ>