ผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำพริกเผาและน้ำพริกชนิดต่างๆ น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ "ตราพันท้ายนรสิงห์" ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี กำลังขยายอัตราการผลิต เพื่อรองรับการขยายตลาด ต้องการรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
 รายละเอียดงาน

1.วางแผน,บริหารการด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.ปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กร ให้เห็นความสำคัญ และนำหลักการของความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และสิ่้งแวดล้อม ไปปฏิบัติในทุกๆ ตำแหน่ง ขั้นตอนของการทำงาน
3.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัิติงานตามขอบข่ายภาระหน้่าที่ และแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
4.ตรวจสอบ ,เสนอองค์กร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมของการทำงาน และด้านสิ่งแวดล้อม
5.จัดทำ,เสนอแนะแผนงาน,โครงการ ต่อ คณะกรรมการความปลอดภัย-อาชีวอนามัย(คปอ) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารรวมถึงกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กร และชุมชนภายนอกรอบๆบริเวณโรงงาน
 คุณสมบัติ

1.เพศ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
2.วุิฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย.วศบ.สิ่งแวดล้อม
3.หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ด้านความปลอดภัย-อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
5.ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร
 วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
สมัครผ่าน E-mail:hra@pantainorasingh.com

ติดต่อบริษัท
คุณ สุธีมนต์ น้อยประเสริฐ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
99
โทรศัพท์ : 034814000
โทรสาร : 034814028
อีเมล์ : hra@pantainorasingh.com
เว็บไซต์ : www.pantainorasingh.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 901311
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
ประเภทงานหลัก : งานรปภ. / จป.วิชาชีพ / แม่บ้าน / พี่เลี้ยง
ประเภทงานย่อย : งานจป. วิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน)
ประเภทธุรกิจ : อาหาร-เครื่องดื่ม
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2558