วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน

ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”
 รายละเอียดงาน

1. ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึก เพิ่มเติมและแก้ไข ข้อมูล ( Mater Data) ระบบบัญชีศูนย์กำไร (PCA) และ ระบบบัญชีการวิเคราะห์การทำกำไร (PA)
3. บันทึกแก้ไขข้อมูลรายงานวิเคราะห์การทำกำไร (CO-PA)
4. ดำเนินการหาข้อมูลและปรับเปลี่ยนเกณฑ์การปันส่วนในระบบ SAP ของงานวิเคราะห์การทำกำไร (CO-PA)
5. เปรียบเทียบข้อมูล จำนวนรายได้ และจำนวนผู้ป่วย ระหว่างระบบ SSB (ระบบการให้บริการโรงพยาบาล) กับระบบ SAP
6. จัดทำรายละเอียดประกอบรายงาน Managerial report
 คุณสมบัติ

•วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
•มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
•มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม ละเอียด รอบคอบ
•มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Internet explorer)
•มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี
**ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง http://i-career.siphhospital.com/positions.php หรือ recruit@siphhospital.com
 วิธีการสมัคร

**ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ทาง http://i-career.siphhospital.com/positions.php (โปรดแนบรูปถ่าย พร้อมทั้งระบุอัตราเงินเดือนปัจจุบันและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาล

ติดต่อบริษัท
คุณ งานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2
โทรศัพท์ : 02-419-1917
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruit@siphhospital.com
เว็บไซต์ : http://www.siphhospital.com ; http://i-career.siphhospital.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 385924
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร (อาวุโส)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลีนิค
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2558