บริษัทประกอบธุรกิรรับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน บ้านพัก มาตั้งแต่ ปี 2539 ใส่ใจในบริการและคุณภาพ จึงทำให้บริษัท มีลูกค้าหลายบริษัท ให้ความไว้วางใจ จนทำให้บริษัท เจริญกก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
 รายละเอียดงาน

1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6.ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
7.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
8.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
9.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
10.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
11.จัดทำไฟล์ข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่ออัพโหลดเข้าระบบการโอนเงิน ของธนาคารกสิกรไทย
12.ตรวจสอบและติดตามเงินจากลูกหนี้ พร้อมทั้งจัดการรายงานการค้าง
13.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
14.จัดทำรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งการกระทบยอดรายการทางบัญชีต่างๆรายเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
15.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความละเอียดรอบคอบ
3.มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีทักษะที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel
7.อายุ 25 - 35 ปี
 วิธีการสมัคร

1.สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงาน
2.ส่งจดหมายและหลักฐานการสมัคร งานมายังบริษัท
3.สมัครผ่าน Jobdst

ติดต่อบริษัท
คุณ สุกัญญา
บริษัท บริษัทฐิติพร คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง. จำกัด
28/4
โทรศัพท์ : 0-2886-7605
โทรสาร : 0-2886-7600
อีเมล์ : acc@thitiporn.co.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 139627
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานธุรการด้านการเงิน
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 13,000 บาท - 17,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 4 ธันวาคม 2560