บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
 รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบและดำเนินการชำระหนี้ตามกำหนด
2.วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากสมุห์บัญชี
3.จัดการและดูแลการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4.ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนและรายงานประจำปี
5.จัดทำ และตรวจทานงบกระทบยอดเจ้าหนี้
6.ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และร้านค้า หากจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเจ้าหนี้
7.ดูแลอุปกรณ์ เครื่องเขียน ให้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.ดูแลบริเวณ ทำงาน ให้สะอาด เรียบร้อย
9.พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแขก ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัย หรือเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย
10. รายงานปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากสมุห์บัญ ชี
 คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี
-ประสบการณ์ท างานด้านการเงิน การบัญชี ไม่ต่ ากว่า 1 ปี
-มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี , ภาษี , ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และด้านการบริหารจัดการ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติทางอีเมล์

ติดต่อบริษัท
คุณ สุจิตรา ประจักษ์แจ้ง
บริษัท บีชฟร้อนท์ แคปปิตอล
225, 225/12, 226/11
โทรศัพท์ : 0898317776
โทรสาร : -
อีเมล์ : hrm@hotelselectionpattaya.com
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 135976
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561