บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
 รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสารกรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแต่ได้รับสินค้าเข้าระบบ
- จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี
ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
ทักษะต่าง ๆ : - ความรู้ในด้านของบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และ นำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
- มีทักษะการสื่อสารดีและทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น
- มีความละเอียด รอบคอบ
- มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
สวัสดิการ : - ประกันสังคมและค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน www.ttnthailand.com
- สมัครผ่าน E-mail:hr@ttnthailand.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐวดี แก้วประวัติ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
316/41-48
โทรศัพท์ : 094-426-6868
โทรสาร : 02-259-2690
อีเมล์ : hr@ttnthailand.com
เว็บไซต์ : www.ttnthailand.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 871465
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุขุมวิท 22
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2561