บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
 รายละเอียดงาน

• ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของแผนกและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่หน่วยงานอื่นในด้านการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
• จัดการประสิทธิภาพของการตรวจสอบการปฏิบัติงานในสถานที่สำคัญเพื่อป้องกันทรัพย์สินและการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท
• ทบทวน/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน ระบุความเสี่ยง ประเมินข้อมูล และให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
• จัดการและติดตามแผนปฏิบัติการที่ฝ่ายบริหารได้กำหนด และการแก้ไขการปฎิบัติงานต่างๆ จากผลการตรวจสอบ
• ระบุและประเมินความเสี่ยงในการออกแบบขอบเขตการตรวจสอบสำหรับแต่ละหน่วยงาน
• จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และเครื่องมือการตรวจสอบ
• จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารให้ถูกต้องและทันเวลา
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความเพียงพอในการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับนโยบายและขั้นตอนและจรรยาบรรณ
 คุณสมบัติ

ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาการเงินการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 6 ปี
ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
ทักษะต่าง ๆ : - การรับรองระดับมืออาชีพ (CPA, CPIAT หรือ MSCG) จะเป็นประโยชน์
- บุคลิกภาพที่ดีมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
- มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และ มีความละเอียด รอบคอบ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
- มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน www.ttnthailand.com
- สมัครผ่าน E-mail:hr@ttnthailand.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐวดี แก้วประวัติ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
316/41-48
โทรศัพท์ : 094-426-6868
โทรสาร : 02-259-2690
อีเมล์ : hr@ttnthailand.com
เว็บไซต์ : www.ttnthailand.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 011554
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (ด่วน)
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานตรวจสอบบัญชี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุขุมวิท 22
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2561