บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
 รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
- แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย และ รายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
- ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติ

เพศชาย
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
ความรู้ด้านภาษา: ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ทักษะต่างๆ: -รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อวิศวกรไฟฟ้า
-ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
-มีความละเอียด รอบคอบ
-มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน www.ttnthailand.com
- สมัครผ่าน E-mail:hr@ttnthailand.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐวดี แก้วประวัติ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
316/41-48
โทรศัพท์ : 094-426-6868
โทรสาร : 02-259-2690
อีเมล์ : hr@ttnthailand.com
เว็บไซต์ : www.ttnthailand.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 144145
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า
ประเภทงานหลัก : งานช่างอุตสาหกรรม / ช่างฝีมือ / ฝ่ายผลิต
ประเภทงานย่อย : งานช่างไฟฟ้า
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางปู
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2561