โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้
 รายละเอียดงาน

1. งานการเงิน
1.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน/คืนยืมเงินทดรองจ่ายในสำนักงาน
1.2 ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบการเงิน
1.3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายและสรุปรายเดือน
1.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินสนับสนุน และ/หรือเงินค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายเป็นงวด
1.5 ประสานงาน/อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำใบสำคัญรับเงินสำหรับให้ผู้รับเงินลงชื่อ กรณีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเป็นงวดหรือโครงการใหญ่ที่มีผู้รับเงินหลายราย
2. การจัดเก็บเอกสาร
2.1 จัดเก็บใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
2.2 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่ส่งไปจัดเก็บ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3. งานกิจกรรมการจัดอบรม
3.1 ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
3.2 ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงิน
3.3 ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมให้สำเร็จลุล่วง
4. ครุภัณฑ์และวัสดุ
4.1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน
4.2 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
4.3 ตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)
 คุณสมบัติ

• เพศหญิง-ชาย
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
• มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
 วิธีการสมัคร

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทาง e-mail ได้ที่ นายบัณฑูร จันทร์เขียว : hr@hitap.net หรือทางไปรษณีย์
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อบริษัท
คุณ บัณฑูร จันทร์เขียว
บริษัท Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)

โทรศัพท์ : 02-590-4549, 089-777-4378
โทรสาร : 02-590-4369
อีเมล์ : hr@hitap.net
เว็บไซต์ : http://www.hitap.net/

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 741558
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร 6 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561