บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
 รายละเอียดงาน

• ดูแลและควบคุมคุณภาพของระบบงานการจัดหาพนักงาน การคัดสรรพนักงาน การรับพนักงานเข้าทำงาน
• จัดทำแนวทางของเงินเดือนและสวัสดิการและการจัดระดับพนักงานในองค์กร
• ควบคุมดูแลการพัฒนาและจัดทำข้อมูลโปรแกรมสวัสดิการของพนักงาน
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกัน ข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล และแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
• สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรผ่านวิธีการที่หลากหลาย รวมไปถึงการทำแผนงานและการจัดการให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเกิดขึ้น
• จัดการวางแผนทรัพยากรบุคคลประจำปี
• พัฒนาและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• ดูแลควบคุมการจ่ายเงินเดือนพนักงานและรายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำรายเดือน
• กำกับดูแลทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารที่ถูกต้องและทันเวลา
 คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 35 -40 ปี
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 6 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงานบุคคล
ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียนฃ
มีทักษะการสื่อสารดี
มีความละเอียด รอบคอบ
ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
ผ่านในสายโรงงานมา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 วิธีการสมัคร

- สมัครผ่าน www.ttnthailand.com
- สมัครผ่าน E-mail:hr@ttnthailand.com

ติดต่อบริษัท
คุณ ณัฐวดี แก้วประวัติ
บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
316/41-48
โทรศัพท์ : 094-426-6868
โทรสาร : 02-259-2690
อีเมล์ : hr@ttnthailand.com
เว็บไซต์ : www.ttnthailand.com

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 544314
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ประเภทงานหลัก : งานทรัพยากรบุคคล
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านบึง
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2561