เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ดำเนินการด้านเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย (Payment Voucher) จัดทำทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตามแหล่งงบประมาณ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสานงานผู้รับเงิน ;ภาคีร่วมโครงการ , Supplier
๒. ดำเนินการด้านการรับเงิน จัดทำเอกสารการรับเงิน (Receive Voucher) และทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
๓. ดำเนินการ คำนวณและหักภาษี และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๔. ดำเนินการรับ-จ่ายเงินในระบบธนาคาร (Corporate Banking)
๕. ดำเนินการ จัดทำทะเบียน การยืมเงินทดรองจ่าย ของสำนักงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ
๖. จัดทำรายงานเงินคงเหลือ รายงานสถานะการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินเพื่อ ประโยชน์ในการบริหารและตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการทำงานของงานงบประมาณ การเงิน บัญชีหรือเป็นคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
๑. สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
๒. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่ผ่าน การศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๓. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การบัญชี หรือเทียบเท่าในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณา
 วิธีการสมัคร

https://eef.thaijobjob.com/

ติดต่อบริษัท
คุณ sorawee kongwat (nut)
สำนักงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
388
โทรศัพท์ : 026191811
โทรสาร : 026191812
อีเมล์ : sorawee@eef.or.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 251256
ตำแหน่งงาน : นักการเงิน
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานบัญชีและการเงินอื่นๆ
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน กสศ.
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้