เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 รายละเอียดงาน

ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
สังกัด: ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยเลขานุการในการสนับสนุนการประชุม การ ติดต่อประสานงาน หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๒. สนับสนุนให้เกิดการผลิตหรือการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือการ อ้างอิงของสำนักงาน
๓. สนับสนุนผู้บริหารเพื่อให้การประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๔. จัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเอกสารและสะดวกต่อการอ้างอิง ในอนาคต
๕. ปฏิบัติงาน สนับสนุนและเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
สังกัด: สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ศึกษา รวบรวม และสรุปข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการและของสำนัก
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดเตรียมประชุม บันทึกสรุปการประชุม และ รายงานอื่นๆที่สนับสนุนให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
๓. สนับสนุนการจัดทำเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง และจัดทำเอกสารสัญญาโครงการของสำนักเพื่อให้ สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งดูแลการจัดเก็บเอกสารที่ เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

 วิธีการสมัคร

https://eef.thaijobjob.com/

ติดต่อบริษัท
คุณ sorawee kongwat (nut)
สำนักงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
388
โทรศัพท์ : 026191811
โทรสาร : 026191812
อีเมล์ : sorawee@eef.or.th
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 854425
ตำแหน่งงาน : นักบริหารงานทั่วไป
ประเภทงานหลัก : งานธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
ประเภทงานย่อย : งานเอกสาร
ประเภทธุรกิจ : การศึกษา
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงาน กสศ.
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 14 มีนาคม 2562
ตำแหน่งอื่นของบริษัทนี้