บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STI”) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามแผนงานของลูกค้า นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (“บริษัทย่อย” “STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัทฯ
 รายละเอียดงาน

1.ศึกษาทำความเข้าใจสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ
2.ศึกษาแบบก่อสร้าง, รายการประกอบแบบ และควบคุมให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3.รับคำแนะนำทางด้าน นโยบายการบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา นำมาปฏิบัติและถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง
5.มอบหมาย, ควบคุมดูแล, ติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.ควบคุมดูแล และทบทวนการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยอ้อม
7.ตรวจสอบ “การตรวจสอบความถูกต้อง” ของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา (Bill of Quantities) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ, ตรวจสอบความถูกต้องของ Shop Drawing
8.ศึกษางบประมาณของโครงการ ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ โดยการปรับปรุงยอดมูลค่างานเป็นประจำ ตรวจสอบรายงานที่จัดทำโดยผู้รับเหมา เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9.ตรวจสอบและประเมินแผนงานประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ (Master Schedule) รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนใช้งาน
10.ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานและรายงานประจำสัปดาห์เชิงปริมาณที่จัดทำโดยผู้รับเหมา
11.ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ นำเสนอผู้จัดการโครงการอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
12.ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินผลงาน และเอกสารการเพิ่ม-ลด ขอบเขตงานก่อสร้างที่จัดทำโดยผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
13.จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือน (Monthly Report) เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ก่อนส่งเจ้าของโครงการ
 คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วศ.บ.(เครื่องกล ไฟฟ้า) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้ Microsoft Office และ Autocad ได้
- ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
(ผ่านงานอาคารสูงและมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ(กว.)สามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 วิธีการสมัคร

รับสมัครงานผ่านทาง jobdst
ส่งประวัติการสมัครงานที่ recruit@sti.co.th
หรือ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อสอบถามฝ่ายสรรหาว่าจ้าง 02-690-7462 ต่อ 634,122

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บมจ. Stonehenge Inter Public Company Limited
163
โทรศัพท์ : 0851602299
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruit@sti.co.th
เว็บไซต์ : https://www.sti.co.th/th/index.php

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 015241
ตำแหน่งงาน : Project Egineer (ระบบ) รับสมัครด่วน
ประเภทงานหลัก : งานวิศวกรรม / วิศวกร
ประเภทงานย่อย : งานวิศวกรเครื่องกล
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและต่างจังหวัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2562