บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STI”) จัดตั้งขึ้นในปี 2547 โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่การศึกษาสำรวจ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามแผนงานของลูกค้า นอกจากนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (“บริษัทย่อย” “STH”) ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ภายใต้การควบคุมกรอบระยะเวลาและงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัทฯ
 รายละเอียดงาน

1.จัดทำปริมาณงานจากแบบ
2.ประมาณราคางานก่อนการประมูล
3.ช่วยเจ้าของงานระหว่างการประมูล เพื่อให้ราคางานอยู่ในวงเงินงบประมาณ
4.ช่วยหาแหล่งวัสดุ, อุปกรณ์ และผู้รับจ้างในด้านต่าง ๆ
5.ทำแผนการใช้เงิน (ช่วยผู้บริหารโครงการ)
6.วัดปริมาณงาน ตรวจสอบงานรายงวด คิดเงินที่จะจ่ายแต่ละงวด
7.ทำ Final Payment, Final Project Cost
 คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปปริญญาตรี (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า
- ใช้ Microsoft Office และ Autocad ได้
- ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
(ผ่านงานอาคารสูงและมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 วิธีการสมัคร

รับสมัครงานผ่านทาง jobdst
ส่งประวัติการสมัครงานที่ recruit@sti.co.th
หรือ สมัครด้วยตัวเอง
ติดต่อสอบถามฝ่ายสรรหาว่าจ้าง 02-690-7462 ต่อ 634,122

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บมจ. Stonehenge Inter Public Company Limited
163
โทรศัพท์ : 0851602299
โทรสาร : -
อีเมล์ : recruit@sti.co.th
เว็บไซต์ : https://www.sti.co.th/th/index.php

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 060115
ตำแหน่งงาน : Quantity Surveyor
ประเภทงานหลัก : งานวิศวกรรม / วิศวกร
ประเภทงานย่อย :
ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
จำนวน : ไม่ระบุ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและต่างจังหวัด
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 21 มิถุนายน 2562