SAR Technique : การให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเหตุการณ์ในอดีตเพื่อดูว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จะทำงานเป็นอย่างไรในอนาคต
โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 2 ปีและตนเองได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการ
สถานการณ์ดังกล่าว

S = Situation : เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องจัดการ
A = action : สิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ลงมือกระทำ
R = result : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

ตัวอย่าง
S = Situation : ได้รับมอบหมาย ให้เตรียมเอกสารเข้าประชุมและดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม แต่ปรากฎว่า
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เกิดขัดข้องไม่สามารถฉายได้ ทำให้การประชุมต้องหยุดชะงักไป ดังนั้นจึงต้องหาวิธีจัดการ
เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้
A = action : แจ้งหน่วยงาน IT ให้ดำเนินการหาเครื่องสำรอง และแจกเอกสารสำหรับการประชุมที่ได้ทำการสำรอง
ไว้ให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน
R = result : การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ และสามารถเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สัมภาษณ์ให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วย SAR Technique