4 ทักษะที่ต้องทำ ก่อนไปเจรจากับลูกหนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทวงหนี้ของคุณ

1. เตรียมจุดมุ่งหมาย
กำหนดจุดประสงค์แน่วแน่ในการทวงหนี้ ลำดับความต้องการให้ชัดเจน เช่น ชำระหนี้ภายในวันที่เท่าใด สามารถผ่อนผัน
ได้นานที่สุดกี่วัน ชำระเป็นจำนวนเท่าใด มีขั้นต่ำได้หรือไม่

2. เตรียมข้อมูลให้พร้อม
ข้อมูลในที่นี่คือหลักฐานในการเป็นเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และเอกสารต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้การเจรจามีประสิทธิภาพเมื่อลูกหนี้
ต้องการทราบถึงข้อมูล

3. เตรียมวิธีการพูด
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของลูกหนี้ หาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มสนทนา และเตรียมวิธีเจรจา เกลี้ยกล้อม
เช่น ลูกหนี้ที่ใจร้อน เจ้าหนี้ควรวางตัวเป็นผู้ฟังที่ดี นอบน้อม และตรงประเด็น

4. เตรียมรับมือกับความขัดแย้ง
เจ้านี้ต้องพึงระวังไว้เสมอเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หากลูกหนี้ไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอนั้น
เจ้าหน้าต้องมีข้อเสนอสำรอง หรือทางเลือกอื่นๆที่คุ้มค่าทั้ง 2 ฝ่าย


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เตรียมตัวก่อนไปทวงหนี้ !!