ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 10-12 มี.ค. 63


≡ Update กฎหมายภาษี 2020 


ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

 
  หัวข้อสัมมนา
 
  1. Update กฎหมายภาษีปี 2020 ที่มีผลกระทบกับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
  2. รู้ลึกกฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานปี 2020
  ให้ประหยัด และถูกต้อง
  3. Update การรับ-จ่ายเงินทางบัญชีตามกฎหมาย e-Payment 2020 และ
  การตรวจสอบของกรมสรรพากร
  4. เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีด้วยระบบ AI 2020
  5. Update กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประเด็นสำคัญ

รอบที่ 1


  วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
  เวลา 09:00 - 12:15 น.
 
  อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

  คลิกที่นี่เพื่อจองสัมมนา

รอบที่ 2
รอบที่ 3

 
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
  เวลา 09:00 - 12:15 น.
  
  อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
                                                  
  คลิกที่นี่เพื่อจองสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 
เวลา 09:00 - 12:15 น.
  
  อาจารย์ถนอม เกตุเอม
(TaxBugnom)

  คลิกที่นี่เพื่อจองสัมมนา
≡ Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ปี 2020


ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.

 
  หัวข้อสัมมนา
 
  1. Update การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานTFRS for NPAEs และ TFRS for PAEs
  2. หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญที่เสนอให้เพิ่มจากTFRS for NPAEs (เดิม 22 บท)
  3. สรุปหลักการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี
  ส่วนได้เสียสาธารณะ
  4. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงินล่าสุดพร้อมการนำส่งงบการเงินผ่าน
  ระบบ e-Filing
  5. เทคนิคการจัดทำงบกำไรขาดทุนอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รอบที่ 1
รอบที่ 2

 
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
  เวลา 13:15 - 16:30 น.
  
  อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
(อ.แซม)
                                                  
  คลิกที่นี่เพื่อจองสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 
เวลา 13:15 - 16:30 น.
  
  อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
(อ.แซม)

  คลิกที่นี่เพื่อจองสัมมนา≡ รายละเอียด
 

  
  สมาชิก เอกสารภาษีอากร ที่ต้องการเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร (เช้า-บ่าย) หรือมีผู้ติดตามจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
  ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว) ต่อ 1 รอบ

  1. สมาชิกเอกสารภาษีอากร หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ราคาท่านละ 321 บาท
  (รวม VAT แล้ว)
  2. ผู้ติดตามสมาชิกเอกสารภาษีอากร / สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)
  3. บุคคลทั่วไป / สมาชิก CPD นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 963 บาท (รวม VAT แล้ว)

  ผู้ติดตามสมาชิกฯ หรือบุคคลทั่วไป เข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร รับฟรี ! หนังสือ ประมวลรัษฎากร
  ฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 จำนวน 1 เล่ม *เงื่อนไข ผู้ติดตามต้องออกใบเสร็จตามข้อมูลเดียวกับสมาชิกเท่านั้น*

  เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
  แจ้งเลขผู้ทำ บัญชี ชื่อ นามสกุล ของผู้ทำ บัญชี และ e-mail ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่งเพื่อใช้ดำเนินการ
  ในการออกหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี

  สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ

  1. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ (กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)
  3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการลงทะเบียน ผู้เข้าสัมมนา ที่ไม่นับชั่วโมงสามารถนำ QR CODE จาก e-mail
  ที่ได้รับเมื่อจอง สัมมนาสแกนเพื่อเข้างานสัมมนาได้ในช่อง QR CODE Online

  พบกับโปรโมชั่น หลักสูตรสัมมนาเดือน มีนาคม-พฤษภาคม สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุ วารสาร หนังสือวิชาการ,
  สินค้าราคาพิเศษ และบริการมากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701สัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก CPD & Account คลิก