ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 3-4 พ.ย. 63


≡ เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภาษี

   New Normal เพื่อก้าวสู่ปี 2021

ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

 
  หัวข้อสัมมนา
 

  1. สรุปปัญหาธุรกิจปี 2563 ที่กระทบต่อการเสียภาษี

  2. Update กฎหมายและมาตรการทางภาษีสรรพากรNew Normal

     - การยื่นแบบด้วยระบบ e-Filing

     - e-Tax invoice/e-Receipt

     - e-Service

     - e-Withholding Tax

     - e-Payment

  3. สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมการจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในปี 2563

  4. เจาะมาตรการตรวจสอบภาษีของปี 2563ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบ

 
รอบที่ 1
รอบที่ 2

 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 12:15 น.

  

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 12:15 น.

  

อาจารย์ถนอม เกตุเอม (TaxBugnom)
≡ เตรียมความพร้อมการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี


ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม.

 
  หัวข้อสัมมนา
 

  1. การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชี

  2. การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญ

      ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  3. การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด

  4. งบการเงินที่สมบูรณ์ที่กิจการต้องจัดทำเเละนำเสนอ

  5. การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รอบที่ 1
รอบที่ 2

 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:15 - 16:30 น.

 

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

 

 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:15 - 16:30 น.

 

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์≡ รายละเอียด
 

  

สมาชิก เอกสารภาษีอากร ที่ต้องการเข้าอบรมทั้ง 2 หลักสูตร (เช้า-บ่าย) หรือมีผู้ติดตามจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

  ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว) ต่อ 1 รอบ

  1. สมาชิกเอกสารภาษีอากร หากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ราคาท่านละ 321 บาท

  (รวม VAT แล้ว)

  2. ผู้ติดตามสมาชิกเอกสารภาษีอากร / สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

  3. บุคคลทั่วไป / สมาชิก CPD นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ ราคาท่านละ 963 บาท (รวม VAT แล้ว)

*เงื่อนไข ผู้ติดตามต้องออกใบเสร็จตามข้อมูลเดียวกับสมาชิกเท่านั้น*

 

  วิธีการสำรองที่นั่ง

  1. สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่นับชั่วโมง เข้าอบรมฟรีสำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-555-0701 (อัตโนมัติ)

  2. หากนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกรุณาแจ้งเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล

  และอีเมลเพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรอง

  • สามารถชำระเงินผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน ที่ได้รับจากอีเมล

  • ภายหลังชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินและรหัสสำรองที่นั่ง

พิเศษ เมื่อชำ ระเงินผ่าน QR Codeตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 63

รับทันทีไฟล์เอกสาร Update มาตรการเยียวยา COVID-19

 

  วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้างาน

  1. ท่านสมาชิกที่เข้าอบรมฟรี สามารถนำ QR Codeที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง/ชำระเงินมาสแกน

  เพื่อเข้างาน

  2. ท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไปกรุณานำบัตรประชาชน และเอกสารยืนยัน

  การชำระเงินมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

 

  พบกับโปรโมชั่น หลักสูตรสัมมนาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุ วารสาร หนังสือวิชาการ

  ,สินค้าราคาพิเศษ และบริการมากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701สัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก CPD & Account คลิก