≡ หัวข้อสัมมนา

 

  1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562และหลักพื้นฐาน 8 ประการว่าด้วย

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview of Personal Information/

  Data Protection (Privacy)และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร? ในขอบเขตของงาน HR

  3. Impact of Personal Information/ Data Protection (Privacy) Breach : การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/

  การปกป้องข้อมูล (ความเป็นส่วนตัว) ของหัวหน้างานทุกระดับ นายจ้างและฝ่ายบุคคล ต้องปฏิบัติอย่างไร?

  4. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง (Personal Sensitive Information) ทำอย่างไร

  ไม่ให้ผิดกฎหมาย

  5. ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูล

  ส่วนบุคคล

  6. แนวทางและเทคนิคในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องใช้ฐานใด?

  ในการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

กำหนดการ


 
  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

  เวลา 09:00 - 12:00 น.

 

  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

 

 

≡ รายละเอียด
 

  

  อัตราค่าสัมมนา

  1. ผู้ติดตาม สมาชิกวารสาร HR Society / สมาชิกเอกสารภาษีอากรราคาท่านละ 600 บาท (ไม่มี VAT)

  2. บุคคลทั่วไป / สมาชิก CPDราคาท่านละ 900 บาท (ไม่มี VAT)

 

ทุกที่นั่งรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา 1 เล่ม

 

  วิธีการสำรองที่นั่ง

  1. สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-555-0707 (อัตโนมัติ) สำหรับสมาชิกวารสาร HR Societyเมื่อสำรองที่นั่ง

  เรียบร้อยแล้วจะได้รับการยืนยันการจองผ่านทางอีเมล

  2. สำหรับผู้ติดตามและบุคคลทั่วไปจะได้รับอีเมลแจ้งชำระเงิน พร้อมรหัสสำรองที่นั่ง

  3. ชำระเงินผ่าน QR Code ที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน

  4. หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง

 

พิเศษ เมื่อชำ ระเงินผ่าน QR Codeตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 63

รับทันทีไฟล์เอกสาร Update มาตรการเยียวยา COVID-19

 

  วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้างาน

  ท่านสมาชิกที่เข้าอบรมฟรี สามารถนำ QR Code ที่ได้รับจากอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง/ชำระเงิน มาสแกนเพื่อเข้างาน

  หมายเหตุ : กรุณาสำรองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับจอง เมื่อที่นั่งเต็ม

 

  พบกับโปรโมชั่น หลักสูตรสัมมนาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุ วารสาร หนังสือวิชาการ

  ,สินค้าราคาพิเศษ และบริการมากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701สัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก CPD & Account คลิก