≡ หัวข้อสัมมนา


ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.

 
  หัวข้อสัมมนา
 

  1. การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชี

  2. การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง

  3. การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด

  4. งบการเงินที่สมบูรณ์ที่กิจการต้องจัดทำเเละนำเสนอ

  5. การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13:15 - 16:30 น.

 

อาจารย์คำนึง สาริสระ

 

 

≡ รายละเอียด
 

  
  เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี

  1. สมาชิก CPD & Account ฟรี 1 สมาชิกต่อ 1 ท่านและหากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

     • ราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว)

  2. บุคคลทั่วไป* ต้องการเข้าอบรมจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

     • ราคาท่านละ 963 บาท (รวม VAT แล้ว)

 

  วิธีการสำรองที่นั่ง

  1. สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่นับชั่วโมงเข้าอบรมฟรี สำรองที่นั่งที่หมายเลข 02-555-0707 (อัตโนมัติ)

  2. หากนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรุณาแจ้งเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และอีเมล

  เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรอง

  • สามารถชำระเงินผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ในใบแจ้งชำระเงิน ที่ได้รับจากอีเมล

  • ภายหลังชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินและรหัสสำรองที่นั่ง

 

พิเศษ เมื่อชำระเงินผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ต.ค. 63

รับทันทีไฟล์เอกสาร Update มาตรการเยียวยา COVID-19

 

  วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้างาน

  1. สำหรับสมาชิก รับสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง สามารถนำ QR Code ที่ได้รับผ่านทางอีเมลยืนยันการสำรองที่นั่ง/ชำระเงิน

  มาสแกนเพื่อเข้างาน

  2. สำหรับท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี กรุณานำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน

  หมายเหตุ : กรุณาสำรองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับจอง เมื่อที่นั่งเต็ม

 

  พบกับโปรโมชั่น หลักสูตรสัมมนาเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 สมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุ วารสาร หนังสือวิชาการ

  ,สินค้าราคาพิเศษ และบริการมากมายจากบูธที่มาร่วมงาน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์ 02-555-0701สัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก CPD & Account คลิก