ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิกวารสาร HR Society Magazine เข้าร่วมสัมมนา 5 พ.ย. 63

  ≡ หัวข้อสัมมนา     1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562และหลักพื้นฐาน 8 ประการว่าด้วย   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview of Personal Information/   Dat...
อ่านต่อ>

เรียนท่านสมาชิกวารสาร CPD & Account เข้าร่วมสัมมนา 5 พ.ย. 63

  ≡ หัวข้อสัมมนา ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา    1. การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชี   2. การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับสำคัญที่มีการเปลี่ย...
อ่านต่อ>

เรียนท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร เข้าร่วมสัมมนา 3-4 พ.ย. 63

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 3-4 พ.ย. 63 ≡ เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภาษี    New Normal เพื่อก้าวสู่ปี 2021 ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา    1. สรุปปัญหาธุรกิจปี 2563 ที่กระทบต่อการเสียภาษี ...
อ่านต่อ>

เรียนท่านสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร เข้าร่วมสัมมนา 10-12 มี.ค. 63

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 10-12 มี.ค. 63 ≡ Update กฎหมายภาษี 2020  ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา   1. Update กฎหมายภาษีปี 2020 ที่มีผลกระทบกับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  2. รู้ลึกกฎหมายใหม่และสิทธิป...
อ่านต่อ>

เรียนท่านสมาชิก CPD&ACCOUNT เข้าร่วมสัมมนา 10 มี.ค. 63

≡ Update การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ปี 2020 ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 3 ชม. ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 3 ชม.    หัวข้อสัมมนา   1. Update การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานTFRS for NPAEs และ TFRS for PAEs  2. หลักเกณฑ์และประเด็นสำคัญที่เสนอให้เพิ่มจากTFRS for NPAEs (เดิ...
อ่านต่อ>