เคล็ดไม่ลับพิชิตงาน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับปี 2541 กับฉบับปี 2551

กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ วันหยุดประจำสัปดาห์ (weekly holidays) วันหยุดตามประเพณี(traditional holidays)และวันหยุดพักผ่อนประจำปี (annual vacation) วันหยุดประจำสัปดาห์เกิดจากความคิดเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อลูกจ้างตรากตรำทำงานติดต่อกันไ...
อ่านต่อ>

เลิกจ้างอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน

วิกฤติการณ์แฮมเบอร์เกอร์(hamburger crisis) ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเองแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านออกมาให้ทรรศนะในเชิงบวกว่า ผลกระทบที่มีต่อตลา...
อ่านต่อ>

การปิดกิจการชั่วคราวและการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งคุ้มครองลูกจ้างอย่างน้อยในสองประเด็นหลักได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงานประการหนึ่งและรายได้ของลูกจ้างอีกประการหนึ่ง  ในส่วนการคุ้มครองรายได้ของลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อทำงานให้แก่นายจ้างเพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน หากไม่มีการทำงานก็ไม่ได้...
อ่านต่อ>

การคุ้มครองห้ามล่วงเกินทางเพศ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนกฎหมายคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชนอยู่หลายเรื่อง เรื่องการคุ้มครองแรงงานหญิง เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมขึ้น ในบทความนี้ขอกล่าวถึงการคุ้มครองแรงงานหญิงในเรื่องข้อห้...
อ่านต่อ>

เวลาทำงานปกติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสองประการหลัก ได้แก่ คุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างประการหนึ่งและคุ้มครองรายได้ของลูกจ้างอีกประการหนึ่ง ในส่วนการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดเวลาทำงานปกติ ในการทำงานของลูกจ้าง ตอบสนองความคิดเรื่...
อ่านต่อ>