เคล็ดไม่ลับพิชิตงาน

การเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ปี 2551

ท่านผู้อ่านทั้งหลายคงทราบดีแล้วว่า ในปี 2551 นี้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชนซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มากพอสมควร ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และพระราช บัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ในส่วนของการเรียกรับหลักประกันการทำงาน...
อ่านต่อ>

ทุจริตต่อหน้าที่

ในการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างบางรายอาจมีช่องทางแสวงหาประโยชน์จากการทำหน้าที่ของตนโดยไม่ชอบ มีผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ทุจริตต่อหน้าที่มีความหมายเช่นใด กรณีใดถือว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ กรณีใดบ้างที่ไม่ถือว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที และการทุจริตต่อหน้าที่จะมีผลเช่นใดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ...
อ่านต่อ>

หยุดงานเพื่อร่วมชุมนุมทางการเมือง เป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันมีความแตกแยกในเรื่องความคิดทางการเมืองในสังคมไทยอย่างมาก ซึ่งในทางทฤษฎีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ภายใต้กรอบของกฎหมาย แต่การขัดแย้งทางความคิดในทางการเมืองในประเทศไทยดูจะเกินเลยขอบเขตไปมาก และได้บานปลายจนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายซึ่...
อ่านต่อ>