สาระน่ารู้

การศึกษาประเด็นจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)       โดย     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     มกราคม2554 รายงาน การศึกษาประเด็นจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) โดย คณะสาธาร...
อ่านต่อ>