สาระน่ารู้

วิธีการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

1. ค่าติดตั้ง กิจการต้องรับรู้รายได้จากการติดตั้งตามขั้นความสำเร็จของบริการที่ให้ เว้นแต่การติดตั้งนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของการขายซึ่งในกรณีนี้กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อขายสินค้า2. ค่าบริการซึ่งรวมอยู่ในราคาขายสินค้าราคาขายของผลิตภัณฑ์ได้รวมจำนวนที่สามารถระบุได้สำหรับกา...
อ่านต่อ>

3 Skills for Success

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วในเรื่องของ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้องค์กรได้รับผลกระทบอย่างมาก ในส่วนของบุคลากรนั้นจึงต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกมากขึ้น ซึ่งทักษะจำเป็นที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้และทำให้ตัวเองประส...
อ่านต่อ>

การเสียอากรสำหรับของที่ ‘นำเข้าสำเร็จ’ ตามกฎหมายศุลกากร

สารบัญญัติตามกฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้าสำเร็จที่ยึดโยงกับฐานและอัตราจึงนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง พิจารณาเป็น 2 ประเด็นดังนี้ ประเด็นที่ 1‘นำเข้าสำเร็จ’ตามกฎหมายศุลกากรคืออะไรการนำเข้าสำเร็จไว้ 4 กรณี แยกตามประเภทของการนำเข้าได้ดังนี้• กรณีที่ 1 การนำของเ...
อ่านต่อ>

e-book ไม่เสียภาษีมูลเพิ่มจริงหรือ

หลายท่านถามว่าการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียนในรูปของดิจิตัลดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกรณีการซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียนในลักษณะรูปเล่มหรือไม่ อย่างไร และการตีความของคำว่า “หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน” ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น กรมสรรพากร...
อ่านต่อ>

คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต

“คลังสินค้าทัณฑ์บน” (Bonded Warehouse) เป็นสถานที่นอกโรงอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษีเพื่อที่จะเสียภาษีในภายหลัง กฎหมายภาษีสรรพสามิตจึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในทางกฎหมายสำหรับคลังสินค้าทั...
อ่านต่อ>