เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาด, เอาท์ซอร์สด้านธุรกิจ และการสรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับพนักงานถึงผู้บริหารระดับสูง
 รายละเอียดงาน

1.ออกใบแจ้งหนี้และตรวจนสอบความถูกต้องของเอกสาร
2.ส่งใบแจ้งหนี้และการติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์, อีเมลล์หรือทางไปรษณีย์
3.เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการชำระด้วยการโอนเงิน,เช็คและบัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชีแยกประเภททั่วไป
4.จัดทำใบเสร็จรับ-จ่าย และบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.กระทบยอดลูกหนี้+เจ้าหนี้กับบัญชีแยกประเภทและปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
6.กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือในแต่ละเดือน
7.จัดทำรายงานสรุปยอดบิลชำระและรับชำระรายเดือน
8.ดูแลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทุกชนิดให้เป็นไปตามกำหนดจ่าย
9.ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
10งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติ

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-3 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่องมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีความคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมด้านบัญชีเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้ MS Excel ได้อย่างดี
มีทักษะด้านการบันทึกข้อมูล
มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน
มีทักษะในการจัดการเรื่องงานและความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำงานได้ดีทั้งในการทำงานเป็นทีมและการทำงานคนเดียว
 วิธีการสมัคร

-ส่งประวัติมาที่ hr@riccobiz.co.th

ติดต่อบริษัท
คุณ ฝ่ายบุคคล
บริษัท ริคโค บีซ จำกัด

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
เว็บไซต์ : -

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รหัสงาน : 805208
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภทงานหลัก : งานบัญชี / การเงิน
ประเภทงานย่อย : งานพนักงานบัญชี / เสมียนบัญชี
ประเภทธุรกิจ : บริการ
จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : คันนายาว, มีนบุรี
วันที่ลงประกาศ : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561