กระทรวงพาณิชย์
ประกาศรับสมัคร : รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  5
ระดับการศึกษา :  ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจการบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคารหรือทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันศุกร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
เว็บไซต์ :  ไม่ระบุ