กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :  15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ และต้องเป็นผู้ผ่าน ภาค ก ในระดับปริญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://dmcr2014.dmcr.go.th/home.php