กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัคร : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
อัตราเงินเดือน :  15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  3
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://dmcr2014.dmcr.go.th/home.php