กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศรับสมัคร : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  5
ระดับการศึกษา :  ไม่ระบุ
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้รับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://www.dsdw.go.th