กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติวานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://job.finearts.go.th/