กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน :  21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  3
ระดับการศึกษา :  ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผัง-ชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาค- และเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวาผังตามกระบวนการวาผังเมือง จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  ไม่ระบุ