กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรับสมัคร : ปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภูมิสถาปนิก
อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  4
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวการวางผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบวางผัง การออกแบบรายละเอียด การเขียนแบบ การปรับปรุง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  ไม่ระบุ