กระทรวงมหาดไทย
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางผังเมืองศึกษา สำรวจ รวบรวม สถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารและรายงานต่างๆทางด้านประชากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผังเมือง เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนการจัดหาและดำเนินการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังภาคและเพื่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนที่เกี่ยวกับการผังเมือง เพื่อกำหนดโครงการ แผนงาน การประสานงาน ประเมินผลและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมืองและเพื่อการฝึกอบรมวิชาการผังเมือง ในระดับภูมิภาค ระดับชุมชนและระดับรายละเอียด เป็นต้น ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  ไม่ระบุ