กระทรวงพลังงาน
ประกาศรับสมัคร : เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  9
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมเคมี เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันอังคารที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://job.doeb.go.th/