กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน :  18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มเข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย สนับสนุน ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอความรู้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://job.owf.go.th