กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศรับสมัคร : เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :  13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1
ระดับการศึกษา :  วุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  http://job.owf.go.th