กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัคร : เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :  17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  2
ระดับการศึกษา :  ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานและการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลแผนงานและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนงาน ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ไม่ระบุ
ทักษะ/สมรรถนะ :  ไม่ระบุ
เงื่อนไข :  ไม่ระบุ
เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เว็บไซต์ :  ไม่ระบุ