แสดงผลการค้นหา 1 - 20 ตำแหน่งจาก 828 ตำแหน่ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-02-2558 ถึง 09-03-2558กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (11 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-02-2558 ถึง 09-03-2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ระดับการศึกษา : วุฒิม.6 หรือ เทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18-02-2558 ถึง 25-02-2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นักพัฒนาสังคม (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18-02-2558 ถึง 25-02-2558กระทรวงพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-02-2558 ถึง 17-03-2558กระทรวงพลังงาน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-02-2558 ถึง 17-03-2558กระทรวงพลังงาน

วิศวกรปฏิบัติการ (9 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 24-02-2558 ถึง 17-03-2558กระทรวงมหาดไทย

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 09-02-2558 ถึง 20-02-2558กระทรวงมหาดไทย

พนักงานภูมิสถาปนิก (4 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 09-02-2558 ถึง 20-02-2558กระทรวงมหาดไทย

พนักงานวางผังเมือง (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 09-02-2558 ถึง 20-02-2558กระทรวงวัฒนธรรม

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-02-2558 ถึง 10-03-2558กระทรวงวัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านแผนงานและการติดตาม) (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-02-2558 ถึง 10-03-2558กระทรวงวัฒนธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) (1 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16-02-2558 ถึง 10-03-2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-02-2558 ถึง 16-02-2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-02-2558 ถึง 16-02-2558กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน :  15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 03-02-2558 ถึง 16-02-2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการประมง (3 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10-02-2558 ถึง 02-03-2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักวิเทศสัมพันธ์ (2 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10-02-2558 ถึง 02-03-2558กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เจ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักธรณีวิทยา (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 13,800-18,000

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22-01-2558 ถึง 28-01-2558กระทรวงพาณิชย์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (5 อัตรา) หมดอายุ

อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19-12-2557 ถึง 13-01-2558


กรองผลการค้นหา